Regulamin II Świąteczna

§ 1.

Organizatorzy

1. Organizatorem gry jest Stowarzyszenie Studencki Klub Turystyczny VIATOR.
2. Realizatorem gry jest zespół gramiejska.pl, działający przy stowarzyszeniu Studencki Klub Turystyczny „Viator”. 
3. Gra towarzyszy XI Betlejem Poznańskiemu. 
4. Przez organizację gry rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na terenie miasta Poznania. Charakter imprezy powoduje, że zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym odpowiedzialność realizatora dotyczy działań związanych z braniem udziału w określonych atrakcjach prowadzonych przez obsługę gry.

§ 2.

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego 3-5 osób (zwany dalej: Zespół). Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Osoby, które nie dostarczyły prawidłowej daty urodzenia lub podały błędnie inne dane, nie podlegają ubezpieczeniu.
2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze.
3. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

§ 3.

Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 17 grudnia 2010 r. do godziny 12.00, za pośrednictwem formularza on-line na stronie www.gramiejska.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego datę urodzenia oraz telefon kontaktowy i adres email szefa zespołu. 
2. Udział w grze jest bezpłatny.  
3. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze oraz odbiór pierwszej informacji od łącznika uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,
- przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883),
- opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

§ 4. 

Zasady Gry

1. Gra odbywa się 18 grudnia 2010 roku w Poznaniu, rozpocznie się o 10.00 i potrwa ok. 5 godzin. 
  2. Grę poprzedza etap internetowy w dniach 15-17 grudnia 2010 roku. Szczegółowe informacje na stronie www.gramiejska.pl. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia do gry (tzw. etapu ulicznego) określonej ilości graczy. W takim wypadku będzie decydować ilość punktów zdobytych w etapie internetowym.
4. O miejscu rozpoczęcia etapu ulicznego uczestnicy dowiedzą się po pomyślnym ukończeniu etapu internetowego.
5. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie zagadek Gry, określonych w jej trakcie i wykonanie powierzonego im zadania finałowego.
6. Nie można się rozdzielać. Na wybranych punktach kontaktowych liczba graczy w zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie gry. W razie niezgodności gracze nie otrzymają kolejnej wskazówki lub otrzymają ją po stawieniu się Zespołu w pełnej liczbie osób. Po obszarze gry będą poruszać się dodatkowo osoby weryfikujące ilość graczy w zespołach.
7. Po trasie gry gracze poruszają się pieszo. Nie można korzystać z rowerów oraz samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych. Dopuszczalne jest korzystanie z komunikacji miejskiej.
8. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim.
9. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki.
10. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty uczestnika i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 
  11. Gra kończy się 18 grudnia 2010 roku ok. godziny 15.00.

§ 5. 

Wyłanianie zwycięzców

1. Wygrywa zespół, który jako pierwszy wykona zadanie opisane w par. 4 pkt. 5.
2. Organizatorzy przewidują drugie i trzecie miejsce.
3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi, gdy trzy pierwsze drużyny kończą Grę i większość zespołów dotrze na miejsce zakończenia gry.

§ 6. 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.gramiejska.pl.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania gry z ważnych przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani odpowiednią drogą (e-mail, sms lub tel.)
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie z ważnych przyczyn.

Zezwalamy na wyświetlanie, kopiowanie, dystrybucję i użytkowanie tego regulaminu i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy (w formie adnotacji "Na podstawie regulaminów zespołu gramiejska.pl", prosimy pamiętać o linku do naszej strony). LICENCJA CC-BY 3.0

 

 

Partnerzy: