Gra miejska CZARODZIEJSKI FLET - regulamin

§ 1.
Organizatorzy

 

 1. Organizatorem Gry miejskiej CZARODZIEJSKI FLET są Teatr Wielki w Poznaniu oraz zespół gramiejska.pl
 2. Realizatorem gry jest zespół gramiejska.pl
 3. Przez realizację gry rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na terenie miasta Poznania. Charakter imprezy powoduje, że jej uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym odpowiedzialność Organizatorów dotyczy wyłącznie działań związanych z udziałem w określonych atrakcjach prowadzonych przez obsługę Gry.

 

§ 2.
Zasady gry

 1. Etap uliczny gry odbywa się 9 czerwca 2017 r. w Poznaniu, rozpoczęcie o godzinie 19:00.
 2. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie zadań przekazanych w trakcie gry.
 3. Uczestnicy grają w Zespołach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja Zespołu liczącego 3-5 osób. Każda z osób uczestniczących w grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w grze. Osoby, które nie dostarczyły daty urodzenia, nie podlegają ubezpieczeniu. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze bez prawnego opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w grze. W każdym Zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.
 4. Każdy zespół powinien posiadać podczas gry włączony telefon komórkowy o numerze podanym w czasie rejestracji.
 5. Zgłoszenia do gry przyjmowane są do 8 czerwca 2017 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego na stronie www.gramiejska.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego datę urodzenia oraz telefon kontaktowy i adres e-mail szefa Zespołu. Ubezpieczony zostanie tylko ten gracz, który w wyżej określonym czasie nadeśle wszystkie wymagane dane osobowe.
 6. Udział w grze jest bezpłatny. O zakwalifikowaniu do etapu miejskiego zadecyduje kolejność zaliczenia przez zespół zadania wejściowego w internecie. Liczba miejsc jest ograniczona - do gry wejdzie pierwsze 100 osób.
 7. Etap internetowy zostanie udostępniony zarejestrowanym zespołom 2.06.2017 r. o godz. 20.17.
 8. Każdy uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Gra rozpocznie się 9 czerwca 2017 r. o godz. 19:00. O miejscu rozpoczęcia gry uczestnicy dowiedzą się drogą e-mailową najpóźniej w dzień poprzedzający grę. Tam Organizatorzy podadzą Zespołom dodatkowe szczegóły Gry oraz pierwszą wskazówkę gdzie udać się dalej.
 10. Gra kończy się 9 czerwca 2017 r. ok. godziny 22:00.
 11. Zwycięży Zespół, który pierwszy rozwiąże postawione przez organizatorów zadania. Przewiduje się rozstrzygnięcie rywalizacji o drugie i trzecie miejsce. Gdy pierwsze trzy Zespoły ukończą grę, reszta Zespołów, o ile będzie to konieczne, otrzyma za pomocą wiadomości sms wysłanej na numer szefa zespołu informację o miejscu i orientacyjnym czasie zakończenia gry.
 12. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie podsumowania gry ok. godz. 22.15.
 13. Na każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w Zespole będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na karcie gry. W razie niezgodności gracze nie otrzymają kolejnej wskazówki.
 14. Po trasie gry uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie pieszo. Nie można korzystać z: samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych oraz rowerów. Można korzystać z tramwajów i autobusów komunikacji miejskiej.
 15. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu może być wykluczony z dalszej rozgrywki.
 16. W przypadku naruszenia przez gracza lub Zespół niniejszego regulaminu lub, złamania zasad fair play (w szczególności: utrudniania gry innym graczom lub niszczenia wskazówek) w dowolnym momencie gry Organizatorzy mają prawo wykluczenia go z gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 17. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej dla osób uczestniczących w grze.
 18. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w grze oraz odbiór Karty Startowej uczestnik wyraża zgodę na:
 • wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 • przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.));
 • opublikowanie przez Organizatorów na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.

 

§ 3.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora (www.gramiejska.pl).
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn. Aktualny regulamin to ten widniejący na stronie internetowej.

Zezwalamy na wyświetlanie, kopiowanie, dystrybucję i użytkowanie tego regulaminu i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy (w formie adnotacji "Na podstawie regulaminów zespołu gramiejska.pl", prosimy pamiętać o linku do naszej strony). LICENCJA CC-BY 3.0

FABUŁA GRY | REJESTRACJA ZESPOŁÓW | ETAP INTERNETOWY

 

 

 

 

.Partnerzy: